Product

 

 

BLUESIL RTV 4020 QC A 储存温度低于40°C / 104°F 时,从生产日期开始产品保质 24个月

请查看安全数据表

BLUESIL RTV 4020 QC A

BLUESIL RTV 4020 QC A/B

双组份室温硅橡胶

亚太区;欧洲中东非洲;中南美;北美

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

BLUESIL RTV 4020 B QC YELLOWBLUESIL RTV 4020 B QC YELLOW/our_offer/Product/90050178/90034191/BLUESIL-RTV-4020-B-QC-YELLOW

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS