Product

 

 

请保存在原装密闭容器中 BLUESIL V-240 B 的标准有效期是从生产日期起 24个月 请参考包装上的储存建议和失效日期。超期后,埃肯有机硅将不再保证产品符合销售规范。

请查看安全数据表

BLUESIL V-240 B

离型

双组份室温硅橡胶

北美

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

BLUESIL V-240 ABLUESIL V-240 A/our_offer/Product/90035679/90035678/BLUESIL-V-240-A

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS