Product

 

 

请保存在原装密闭容器中 BLUESIL TCS 7520 B 的标准有效期是从生产日期起 12个月 请参考包装上的储存建议和失效日期。超期后,埃肯有机硅将不再保证产品符合销售规范。

BLUESIL TCS 7520 B

涂层;纺织涂层;防火;高温防护;防水性

双组份室温硅橡胶

北美

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

BLUESIL TCS 7520 ABLUESIL TCS 7520 A/our_offer/Product/90060836/90060837/BLUESIL-TCS-7520-A

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS