Product

 

 

请保存在原装密闭容器中 SILBIONE RTV 4545 QC B 的标准有效期是从生产日期起 6个月 请参考包装上的储存建议和失效日期。超期后,埃肯有机硅将不再保证产品符合销售规范。

SILBIONE RTV 4545 QC B

双组份室温硅橡胶

亚太区;中南美;北美

 Characteristics_A

 

 

粘度2000PairedComp厘泊

 Characteristics_B

 

 

粘度2000PairedComp厘泊

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

tear-strength_a14604f3-602f-4240-a9bf-15d90bbfbd13tear-strength_a14604f3-602f-4240-a9bf-15d90bbfbd13撕裂强度> 45PairedMixlb/in
hardness_cd523e03-72a3-4261-93f9-36f7bbeeafb1hardness_cd523e03-72a3-4261-93f9-36f7bbeeafb1硬度44.5PairedMix邵氏00
pot-life_0d649a54-7503-4c7c-a047-9d0c4b3e9f6apot-life_0d649a54-7503-4c7c-a047-9d0c4b3e9f6a适用期45PairedMixmin
elongation_68a5ddf2-2baf-4e60-ac6f-0a8a18a758b2elongation_68a5ddf2-2baf-4e60-ac6f-0a8a18a758b2延伸率> 600PairedMix%

 

 

 

 

SILBIONE RTV 4545 QC ASILBIONE RTV 4545 QC A/our_offer/Product/90061122/90061123/SILBIONE-RTV-4545-QC-A

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS