Product

 

 

BLUESIL TCS 7520 B SH 储存温度介于 -20°C / -4°F 和 40°C / 104°F 之间时,从生产日期开始产品保质 6 个月

BLUESIL TCS 7520 B SH

涂层;防火;纺织涂层;高温防护;防水性

双组份室温硅橡胶

亚太区

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

BLUESIL TCS 7520 A SHBLUESIL TCS 7520 A SH/our_offer/Product/90061553/90061554/BLUESIL-TCS-7520-A-SH

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS